ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2561  (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช. – ปวส)