ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้อง B 203 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม