ข่าวสารคณะ

ประกาศรายวิชาเปิดการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 3 /2560 (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายวิชาเปิดการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 3 /2560 (สำหรับนักศึกษาตกค้าง) ให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ดำเนินการดังนี้

 1. นักศึกษาเขียนใบลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ประกาศดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เท่านั้น โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา
 2. นักศึกษายื่นใบลงทะเบียนเรียนที่ งานทะเบียน ในวันที่ 15 หรือ 16 มีนาคม 2561
 3. นักศึกษาปริ้นใบลงทะเบียน เพื่อไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาวน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2561
 4. นักศึกษาสามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียน
  1. ปริ้นใบแจ้งสำเร็จ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา, หัวหน้าสาขาวิชา, ห้องสมุด, และงานการเงิน
  2. รูปถ่าย จำนวน 5 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
 5. เปิดเรียนวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 6. ปิดเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ  นักศึกษาคนใด ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ติดต่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

สำหรับนักศึกษาที่ติด  I  (ไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียน)  และต้องการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560  

 • ให้นักศึกษายื่นใบคำร้อง ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันที่ 19 มี.ค. 61
 •  แจ้งสำเร็จการศึกษาใหม่ในระบบทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 3/2560  ภายในวันที่ 2 เม.ย. 61