ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม (ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่3/2560 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม (ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่3/2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม