ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กิจกรรมที่ 1)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561