ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้กับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและได้รับความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ และอ.ขนิษฐา ดีสุบิน เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการปฏิบัติตนก่อนออกทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561