ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษา ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561