ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 45 คน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 16-17  กุมภาพันธ์ 2561