ข่าวกิจกรรมคณะ

การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561