ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดวันและเวลาการตรวจสภาพนักศึกษาและรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจสภาพนักศึกษาและรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการ

วัน/เวลา/สถานที่

ระดับชั้นนักศึกษาที่เข้าตรวจสภาพนักศึกษา

เวลา(น.)

12-13 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาทุกชั้นปีมารับบัตรสอบได้ที่ฝ่ายกิจการฯ 09.00-11.30 น. – 13.30-16.00 น.
14  กุมภาพันธ์ 2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 1และ2 ทุกสาขาวิชา 09.00-16.00 น.
15 กุมภาพันธ์ 2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4 ทุกสาขาวิชา  09.00-16.00 น.

 

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าตรวจสภาพนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1.  นักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ให้เรียบร้อยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.  นักศึกษามารายงานตัวเพื่อตรวจสภาพในวัน เวลาที่กำหนด
3.  นักศึกษาลงชื่อรายงานตัว และรับแบบฟอร์มเพื่อตรวจสภาพ
4.  นักศึกษากรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล,รหัสนักศึกษา,สาขาวิชาและต้องผ่านงานการเงินลงนามก่อน
5.  นักศึกษาเข้าตรวจสภาพนักศึกษา กับคณะกรรมการกลาง
6.  คณะกรรมการกลาง ตรวจสภาพนักศึกษาและลงนาม
7.  นำบัตรสอบมาประทับตราที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา