ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ งาน 13 ปี Rmutp)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีพิเศษ งาน 13 ปี Rmutp) ดังรายชื่อต่อไปนี้