ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย มีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมรับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการสาธิตการป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัยจากพนักงานดับเพลิง ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 และลานด้านหน้า shop ตะไบ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561