ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งขอพบนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคปกติ/ภาคสมทบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานทะเบียน ประกาศขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 ช่วงเช้าเวลา 9.00 – 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หากไม่มาพบ ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6653777 ต่อ 7104 ,7103 งานทะเบียน