ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยมี อ.สุนารี จุลพันธ์ และคุณฐิตารีย์ วงษ์ตนานนท์ เป็นวิทยากร มีการฝึกปฏิบัติทำหน้าที่วิทยากร, ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงและการใช้ภาษา, การทำหน้าที่วิทยากรในงานพิธีการ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 15 คน ณ ห้องปฏิบัติการ B603 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561