ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอสำรวจรายวิชาที่ต้องการเปิดเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/60 สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้อง โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสาขาวิชา และส่งใบคำร้องมาที่งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-7  กุมภาพันธ์ 2561 (เท่านั้น) หากพ้นกาหนดสามารถยื่นใบคาร้องได้ในเทอมถัดไป