ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันและเสนอแนวทางในการวางแผนการทำงานของคณะ, เข้าเยี่ยมชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและด้านการวางแผน ณ แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2560