ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ