ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ระดับปวช/ปวส และ ม.6 (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ระดับปวช/ปวส และ ม.6 (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ระดับปวช/ปวส
2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ระดับม.6 (TCAS)

หมายเหตุ มีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี RMUTP เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ (สถานที่ในการจัดงาน 13 ปี RMUTP) เวลา 9.00 – 11.30 น. (ช่วงเช้า ) และ เวลา 13.00 – 15.30 น. (ช่วงบาย)

* ขอให้ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เตรียมหลักฐานในการสมัครสอบมาในวันสมัครและสอบคัดเลือก ตามวัน-เวลาดังกล่าว ประกอบด้วย

  1. หลักฐานทางการศึกษา(ใบเกรด+หนังสือรับรอง)
  2. ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
  4. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ
  5. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 400 บาท