ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งให้นศ.หลักสูตรป.บัณฑิต ยื่นหลักฐานขอใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)
1. นักศึกษามาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ป.บัณฑิต เพื่อนำไปถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
2. นักศึกษาเขียนแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ค.) ที่งานทะเบียน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมแนบหลักฐานคุณวุฒิ ป.บัณฑิต ดังนี้

1. สำเนาใบทรานสคริป ป.ตรี ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบปริญญาบัตร ป.ตรี ฉบับภาษาไทย หรือหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ฉบับภาษาไทย
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบทรานสคริป ป.บัณฑิต (ประกอบด้วยใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยและอังกฤษ และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่าย ชุดสูทสีกรมท่า (ตรามหาวิทยาลัย) จำนวน 2 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย นามสกุล Jpeg)
7. ค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 500 บาท

*** หมายเหตุ

1. ระยะเวลาในการดำเนินการของคุรุสภา ประมาณ 2 เดือน
2. กรณีเอกสารไม่ครบตามรายการ ให้มาติดต่อใหม่ภายหลัง (ไม่รับยื่นต่อคุรุสภาทุกกรณี)
3. เอกสารหลักฐานทุกชนิด ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด A 4 เท่านั้น
4. นักศึกษาเขียนสำเนาถูกต้องและเซ็นต์ลงนามในเอกสารทุกฉบับ
5. นักศึกษาต้องมายื่นใบคำร้องขอใบกค.ด้วยตนเอง เท่านั้น
6. กรณีปลอมแปลงเอกสารทางราชการ อาจมีโทษตามระเบียบทางราชการ