ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมวาระเปิดภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าเร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560