ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ, อ.ชัยธวัช ตุ่มมะ บรรยายแนะนำรายวิชา กำหนดการเรียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560