ประกาศขยายเวลาการประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขยายเวลาการประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

กำหนดงาน

1. รอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. รอบตัดสิน
ประกาศรายชื่อผลงานประกวดและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ (เบื้องต้น) วันที่ 18 มกราคม 2561  เวลา 14.30-16.00 น. ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร

ประเภทของการประกวดผลงานประเภทของการประกวดผลงาน

  1. ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
  2. ประเภทระดับอุดมศึกษา  แต่ละประเภททีม ทีมไม่เกิน 3 คนต่อโรงเรียน/วิทยาลัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

  1. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน/นักศึกษาแต่ละประเภทของการประกวด
  2. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในหัวข้อ Technology for Society
  3. ไม่จำกัดประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  4. แต่ละโรงเรียน/วิทยาลัยส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้น

รางวัลสำหรับผู้ชนะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7131
http://teched.rmutp.ac.th/