ข่าวสารคณะ

ประกาศขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศงานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ทางงานทะเบียนได้ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการเรียนการสอนได้ถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 23:59 น. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันและเวลาดังกล่าว

หากนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียน และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปได้