ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบสำเร็จการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1/2560

งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบสำเร็จการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ให้เข้าไปตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล รหัสบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ของตนเองในระบบทะเบียนออนไลน์
**หากไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแจ้งที่ งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้