แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

– วันซ้อมย่อย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
– วันซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
– วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี