ข่าวสารคณะ

ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยได้จัดโครงการ “การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 ดังนี้

หมายเหตุ* สิ่งที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ต้องเตรียมมาในการสอบ

  1. บัตรประชาชน พร้อมจำรหัสประจำตัวนักศึกษา
  2. ดินสอ 2B และปากกา