ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560