ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาให้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งถึงนักศึกษา

  • ถอนวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ “W”) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
  • ตรวจสอบรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของตนเอง ภายในวันที่ 19 กันยายน 2560

กรุณามาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่ทางคณะฯ กำหนดไว้ จะไม่รับดำเนินการใดๆทั้งสิ้น และจะถือว่ารายวิชาที่ลงทะเบียนถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  tel. 02-665-3777, 02-665-3888 # 7103, 7104