ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิชาการ “Teaching Academy 2561”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันวิชาการ  “Teaching  Academy  2561”  

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม  2561 (เวลายังไม่แน่นอน)

สถานที่จัดงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดงานที่ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่