ข่าวกิจกรรมคณะ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับอาจารย์ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการชนะถ้วยรางวัลระดับ ดีมาก ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท