ข่าวกิจกรรมคณะ

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ระยะ 5 ปี นำโดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560