ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ในงานยังมีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น และแนะนำการบริการนักศึกษาในส่วนของงานบริการวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และเดินทางไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ค่ายสะเทินน้ำสะเทินบก กองพันนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560