ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมนคุณภาพภายใน ระดับคณะ ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
  • ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล
  • รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
  • อ.ภาวนา ชูศิริ
  • อ.สุนารี จุลพันธ์

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559