ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ครูในวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการเรียนการสอนการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 30 คน ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560