ข่าวสารคณะ

ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2560

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
สมัครด้วยตัวเอง  งานทะเบียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันเวลาราชการ  รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

รอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.

12- 22  มิถุนายน 2560
สอบคัดเลือก และชำระค่าสมัครสอบ  เวลา 9.00-12.00 น. 24 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 28 มิถุนายน 2560
ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่

ผ่าน Website

28-30 มิถุนายน 2560
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร 28-30 มิถุนายน 2560
รายงานตัวขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา  และทำบัตรนักศึกษา

ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รอบเช้า เวลา  9.00 –  12.00 น.

30 มิถุนายน 2560
เปิดภาคเรียน 1/2560 1 กรกฎาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104
หมายเหตุ
 1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย
 2. ค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
 3. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,500 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา จำนวน 100 บาท
 4. ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 35,000 บาท แบ่งเป็น

–  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 15,000 บาท

–  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

–  ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 5,000 บาท

 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามคุณสมบัติดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 4. สําเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
 5. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
 6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
 7. สําเนาสัญญาจ้างให้ดํารงตําแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก จํานวน 1 ชุด
 8. สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร