โครงการพัฒนานักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ระยะที่ 2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนานักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 2) ในหลักสูตรการฝึกอบรม ก้าวสู่ยุค “Industrial 4.0 ด้วย Sprut CAM Robot” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้กับนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจ  โดยมีนายชัยมงคล งวดชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นวิทยาการให้ความรู้ ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น3 ระหว่างวันที่ 5-9 และ 12-16 มิถุนายน 2560