โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีม โดยมีนายกิตติพันธุ์ บุญโตสิตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันและเสนอแนวทางในการวางแผนการทำงานของคณะ ภายในคณะ โดยเข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและด้านการวางแผน ณ วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤกษาคม-2 มิถุนายน พ.ศ.2560