ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัยในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร . 02-6653777  ต่อ  7103, 7104