คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
  3. อาจารย์ดำเนิน ไชยเสน
  4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะเยา
  5. อาจารย์ชูศักดิ์ ขำพิมพ์
  6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี
  7. ผู้ช่วยศาสตรจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559