โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้ช่วยศาตราจารย์สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง และ ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดย , วิเคราะห์ มคอ.2 – มคอ.7 , การเขียน มคอ.2 – มคอ.7, ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 15-16 พฤกษาคม 2560