โครงการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล ณ วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤกษาคม-2 มิถุนายน พ.ศ.2560