ประชาสัมพันธ์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดระบบ e-Studentloan สำหรับการกู้ยืมในปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-Studentloan และ ยังไม่มีรหัสผ่าน ให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registration) โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา(เฉพาะผู้กู้ที่ย้ายสถานศึกษา) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ต้องเข้ามายื่นคำขอกู้ยืมอีก ครั้งผ่านระบบ e-Studentloan หลังจากที่ได้ทราบสถานศึกษาแล้ว **สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาให้ใช้ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

2. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายเก่า/เก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ที่มี รหัสผ่านแล้ว ให้เข้ามายื่นแบบคำขอกู้ยืม/ยืนยันคำขอกู้ยืม เมื่อทราบ สถานศึกษาแล้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ: ผู้กู้ยืมโปรดติดตามข่าวสารและสอบถามเจ้าหน้าที่หากมีข้อสงสัยใน การกู้ยืมและหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้กู้