ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2560 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม