ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่อง แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานทะเบียน ประกาศเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เข้าไปแจ้งขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน Website ในระบบทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการแจ้งสำเร็จการศึกษา

  • แบบขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป

ที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ หากเลยระยะเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้อีกครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทะเบียน โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7103, 7104