โครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 3 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล ป่าบก ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการังชายฝั่งที่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำทะเลขนาดเล็ก มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 คน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560