ข่าวสารคณะ

ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3/2559

งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เก็บรายวิชาที่ติด F
รายการ วันที่ หมายเหตุ
ลงทะเบียนเรียน 24-28 เมษายน 2560 งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 24 เมษายน 2560 งานการเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันเริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 25 เมษายน 2560 งานการเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
รายการ วันที่ หมายเหตุ
ลงทะเบียนเรียน 3-23  เมษายน 2560 ผ่าน Website
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3-24 เมษายน 2560 งานการเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันเริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 25 เมษายน 2560 งานการเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ
รายการ วันที่ หมายเหตุ
ลงทะเบียนเรียน 20-23 เมษายน 2560 ผ่าน Website
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20-24 เมษายน 2560 งานการเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันเริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 25 เมษายน 2560 งานการเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ให้แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่าน Website ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560

งานทะเบียน

20/4/2560