ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปริญญาตรี)

ภาคปกติภาคสมทบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ (ภาคสมทบ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โทรศัพท์ : 02-665-3777  ต่อ 7103-7104

%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a759%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7592