ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาออกฝึกงานของภาคเรียนที่ 3/2559

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาออกฝึกงานของภาคเรียนที่ 3/2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
งานสหกิจ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม