โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะฯ ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าพัฒนาการอนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยเป็นการบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนา พร้อมทั้งส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม B601 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560