โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559